1. Az ÁSZF tárgyi és időbeli hatálya

Az ÁSZF hatálya kiterjed minden, a PATCO 95 Bt. (8000 Székesfehérvár, Pityer utca 49..; a továbbiakban: Gyártó) általi termékértékesítésre vonatkozó szerződésre, illetve az azokkal összefüggő szállításokra és pótszállításokra is. Ettől eltérni csak a Gyártó írásbeli nyilatkozatával lehet. A Gyártóval szerződő fél (a továbbiakban: Vevő) beszerzési feltételei nem érvényesek akkor sem, ha a Gyártó ezeknek nem mondott ellent.
Jelen ÁSZF 2017. január 1-től visszavonásig hatályos.

2. Ajánlat és szerződéskötés

A Gyártó ajánlati kötöttsége - ha a Gyártó ettől írásban eltérően nem rendelkezik - 30 napra korlátozódik. A költségelemek megváltozása feljogosítja a Gyártót az ajánlat módosítására. A termékek konkrét adásvételére vonatkozó szerződés (továbbiakban: Szerződés) a Vevő megrendelésének a Gyártó általi írásbeli visszaigazolásával jön létre.
A Gyártó jogosult a Szerződéstől jogkövetkezmény nélkül elállni, vagy a már megkezdett árukiszolgálást felfüggeszteni, ha a termékek kiszolgálását megelőzően:

a) a Szerződés szerinti fizetési feltételeket a Vevő nem tartja be, illetve

b) a Vevőt illetően olyan körülmények válnak ismertté, amelyek megkérdőjelezik fizetőképességét.

3. Megrendelés folyamata

3.1. A Vevő megrendelésének tartalmaznia kell a Gyártó termékismertetője alapján megvásárolni kívánt áru termékszámát, megnevezését, mennyiségét, a termékek kívánt (el)szállítási időpontját, valamint a szállítás módját (gyári átadás, vagy Gyártói fuvarszervezés), illetve a szállítás egyedi körülményeit (súly-, méret-, időbeli vagy egyéb korlátozások, a szállítás helye, megközelíthetőség, átvevő cég neve stb.). A megrendelést írásban kell leadni. Vevő köteles a megrendelésén feltüntetni az egyedi megállapodás számát (ajánlatszámát), akciós megrendelés esetén pedig az akció hivatkozását. A Gyártó a Vevő megrendelését 2 munkanapon belül írásban visszaigazolja. A Gyártó a visszaigazolásban rögzíti a termékek kiszolgálásának várható időpontját a naptári hét megadásával. A Gyártó fenntartja magának azt a jogot, hogy a visszaigazolást a Vevő megrendelésétől eltérő paraméterekkel tegye meg. A Gyártó a hiányosan leadott megrendeléseket indokolás nélkül visszautasítja. Ha a Gyártó visszaigazolását a Vevő 3 napon belül írásban nem kifogásolja, akkor az a Vevő által elfogadottnak minősül, és a Szerződés a Gyártó visszaigazolásának megfelelő tartalommal létrejön. Amennyiben a Vevő a Gyártói visszaigazolást nem fogadja el, és ezt a Gyártó felé a fenti határidőben írásban jelzi, a Gyártó a Vevő megrendelését belső adminisztrációjából törli, a Szerződés pedig nem jön létre. Ebben az esetben a termékek kiszolgálására kizárólag új megrendelés esetén van lehetőség.

3.2. Gyártói fuvarszervezés esetén a szállítás várható időpontjáról Gyártó a szállítást megelőzően 2 munkanappal értesítést küld a Vevőnek. Amennyiben az áru átvétele akadályba ütközik, Vevő ezt köteles azonnal jelezni Gyártónak. Gyári átadás esetén a Vevő az elszállítást megelőzően köteles egyeztetni Gyártóval a visszaigazolt termékek elszállítási időpontjáról. Vevő csak a szabályszerűen visszaigazolt termékeket szállíthatja el.

3.3. Az adatvédelmi előírások megtartásával a Gyártó jogosult a Vevő megrendelésben foglalt adatainak nyilvántartására, kezelésére, továbbá üzleti tevékenysége körében történő marketing célú felhasználására.

4. Árak és elszámolás

A Gyártó árajánlata tartalmazza a termékek nettó és bruttó vételárát. Az elszámolás alapja a Gyártó által kiállított számla, illetve szállítólevél. Az árak a gyárban történő felrakási költséget is tartalmazzák. Az árajánlatban szereplő árak nem tartalmazzák a szállítási költséget amennyiben ez külön soron nincs feltüntetve. A Gyártó az árak változtatásának jogát minden korlátozás nélkül fenntartja. A számlát elfogadottnak tekintik a felek, ha azt a Vevő a kézhezvételtől számított 3 napon belül írásban nem kifogásolja.

5. A Vevő visszalépése

Amennyiben a Vevő a megrendelt termékeket a Szerződés szerinti határidőben nem veszi át, illetve csak a termékek egy részét veszi át, a Gyártó az át nem vett termékek Szerződésben szereplő bruttó vételárának 20%-ának megfelelő összegű kötbért jogosult érvényesíteni. A Gyártó ilyen esetben követelheti a kötbért meghaladó kárát is.

6. Szállítási idős

A Gyártó a megadott szállítási határidőket mód és lehetőség szerint betartja. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor a Vevővel egyeztetve újabb szállítási időpontot tűz ki. Ennek elmulasztása esetén a Vevőt megilleti a Szerződéstől való elállás joga. A Vevő erre az esetre lemond kártérítési igénye érvényesítésének jogáról. Amennyiben a termékek Szerződés szerinti határidőben történő kiszolgálása a Vevő miatt hiúsul meg, a Gyártónak jogában áll az árut a Vevő költségére és veszélyére raktározni, az áru értékét leszámlázni, és a számlát a Szerződés szerinti esedékességgel érvényesíteni, vagy a Szerződéstől 30 nap elteltével elállni, és az árut másnak eladni.

7. Gyártói fuvarszervezés

Amennyiben a terméket a Vevő a Gyártó fuvarszervezésével rendeli meg, azt a Gyártó a Tarifatáblázatban foglalt feltételek szerint teljesíti az alábbi körülmények figyelembevételével:

a) a szállítás szilárd útburkolattal megközelíthető helyre történhet, a nem megfelelő megközelíthetőség többletköltséggel jár, amely a Vevőt terheli,

b) építkezési (projekt) helyszín esetén a termékek lerakodása az építkezés (projekt) helyszínéül szolgáló ingatlanon kívülre történik,

c) ha a tehergépkocsi állásideje meghaladja a jármű-egységenkénti 1 órát, a Gyártó a Vevő felé többletköltséget számol fel,

d) az építkezési vagy szállítási cím pontatlan megjelölése vagy a behajtó út használhatatlansága, az úthasználati díj vagy súlykorlátozások miatt felmerülő többletköltség is a Vevőt terheli,

e) a behajtási engedély beszerzése a Vevő feladata,

f) a 10 tonna alatti megrendelések esetén a szállításhoz szükséges idő meghosszabbodhat.

8. Fizetés, fizetési feltételek

Az áru ellenértékének kiegyenlítése a felek írásbeli megállapodásától függően történhet előre utalással, átutalással és inkasszóval. Átutalásos és inkasszós fizetési mód kizárólag a Gyártóval megkötött, erre vonatkozó Partneri keretszerződés, vagy egyéb írásbeli megállapodás esetén alkalmazható. Az átutalásos és inkasszós fizetés feltételeit a Partneri keretszerződés, vagy a Gyártóval kötött egyéb írásbeli megállapodás tartalmazza. Fizetési határidő a számlán feltüntetett határidő. Árkedvezményt csak akkor lehet érvényesíteni, ha azt a Partneri keretszerződés, vagy a Gyártóval kötött egyéb írásbeli megállapodás rögzíti. A Vevő fizetéseit mindig a legkorábbi tartozásra kell könyvelni. A jogalap nélkül történt árcsökkentést utólag meg kell fizetni. A fizetések akkor számítanak kiegyenlítettnek, amikor a Gyártó számláján a jóváírás megtörtént. Fizetési késedelem esetén a Vevő köteles a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) meghatározott mértékű késedelmi kamatot megfizetni. Fizetési késedelem esetén a Vevő köteles megtéríteni a Gyártó késedelemmel összefüggésben felmerült egyéb kárát, költségét (pl. fizetési felszólítás) is. A Gyártó a Vevő hitelkeretének túllépése, fizetési késedelme, illetve a fizetési szándékával vagy képességével kapcsolatos kétely esetén jogosult a Szerződésben rögzített fizetési feltételek felfüggesztésére, előre történő fizetés kikötésére, valamint a Szerződéstől érdekmúlás bizonyítása nélkül történő elállásra. A Vevő kártérítési igénye ilyen esetben kizárt. Fizetési késedelem esetén a Gyártó jogosult arra, hogy a még nem esedékes számlákat (is) lejárttá tegye. A Vevő az átvett termékek ellenértékét köteles minden esetben a Gyártónak megfizetni; a Vevő a Gyártóval szemben keletkezett ellenköveteléseit beszámítással nem érvényesítheti.

9. Tulajdonjog fenntartása

A Gyártó által kiadott termékek a vételár teljes kiegyenlítéséig a Gyártó tulajdonában maradnak. A 30 napot meghaladó fizetési késedelem, illetve a Vevő elleni csőd- vagy felszámolási eljárás esetén a Gyártónak jogában áll a tulajdonában lévő árut elhozni a Vevőtől, és értékesíteni azt. A továbbértékesítésből adódó alacsonyabb árbevétel, valamint a vissza-, illetve továbbszállítás miatti költségek is a Vevőt terhelik.

10. Visszáru, és annak megtérítése

A Vevő megrendelése alapján többletként szállított árut a Gyártó csak írásos egyeztetés után és csak akkor veszi vissza, ha az áru sértetlen és még eredeti csomagolásban van. Gyártó a termékek visszavételére nem köteles. A visszaszállításkor mellékelni kell a tétel számlamásolatát is. A Gyártó az általa nem kifogásolt visszárut 20% stornó díj levonásával írja jóvá. A Gyártó által visszaszállított áru szállítási költsége a Vevőt terheli. A Gyártó ömlesztett árut nem vesz vissza, és nem térít meg.

11. Szavatosság

A Gyártó szavatosságot vállal azért, hogy az áru megfelel a jogszabályokban foglalt és a Szerződésben kikötött tulajdonságoknak. Ezen túlmenő szavatossági igényeket a Vevő csak a Gyártó kifejezett írásbeli kötelezettségvállalása alapján támaszthat. Töréskárt a mindenkori szállított mennyiség 5%-ig a Gyártó nem térít meg. Az árut a Vevő, vagy annak megbízottja általi átvételkor mennyiség és minőség szerint fel kell mérni, és az esetleges kifogásokról a helyszínen jegyzőkönyvet kell felvenni, illetve a szállítólevélen azokat feltüntetni. Amennyiben a Vevő az itt leírtak szerint nem jelzi kifogását, a teljesítés elfogadottnak minősül. Átvételt követően csak a rejtett (átvételkor nem észrevehető, pl. gyártási hiba) hibákból eredő kifogás terjeszthető elő. Minőségi kifogás alá eső termékeket továbbértékesíteni, beépíteni, vagy egyébként felhasználni tilos. A hibás termékek beépítésére visszavezethető többletköltségek a Gyártóra nem háríthatóak át.

Szavatossági igényét a Vevő kizárólag írásban, a számla és a szállítólevél csatolásával együtt jelentheti be, a hiba pontos leírásával és az azt igazoló fotókkal.

A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Gyártóval közölni (Ptk. 6:162. §).

A betontermékek esetében esetlegesen előforduló úgynevezett mész- vagy sókivirágzás, más színeltérés, darabsúly kisebb mértékű eltérése nem képezheti minőségi kifogás alapját.

A tájékoztató anyagokban szereplő tulajdonságoktól való eltérés, amennyiben ez nem befolyásolja a termék használati értékét, nem képezheti kifogás alapját.

A kifogáson alapuló fizetési visszatartások – a minőségi kifogás megalapozatlansága esetén – késedelmes fizetésnek minősülnek és az erre vonatkozó jogkövetkezményeket vonják maguk után.

12. Termékfelelősség

a) A Gyártó termékeit a Vevő csakis kifogástalan állapotban, és kizárólag a Gyártó útmutatásainak, valamint a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően hozhatja forgalomba.

b) A Gyártó a felhasználási és alkalmazási körre vonatkozó adatokat és egyéb termék-információkat is átadja a termékekkel együtt a Vevőnek.

c) A Vevő köteles a vele szerződő vevőket, fogyasztókat, végfelhasználókat a termékről, annak tulajdonságairól tájékoztatni. (Ehhez a Gyártó a megfelelő segítséget megadja.)

d) A Vevő a termékekkel kapcsolatos vásárlói panaszokról köteles azonnal írásban tájékoztatni a Gyártót, a hatékony ügyintézés és a szavatossági igények elbírálása érdekében.

13. Teljesítés

Gyári átadás esetén a Szerződés teljesítésének helye a Gyártó gödöllői (2100 Gödöllő, Lovas utca 7.) telephelye. Az átvételt követően a Vevő (vagy fuvarozója, megbízottja, stb.) felelős azért a kárért, amely a terméknek a szállítás során történő teljes vagy részleges elvesztéséből, megsemmisüléséből, vagy megsérüléséből keletkezik.

Gyártói fuvarszervezés esetén a Szerződés teljesítésének a helye a Vevő által a megrendelésben megadott szállítási cím.

A kárveszély a termék átadásával száll át a Vevőre.

Gyártói fuvarszervezés esetén a Vevő köteles biztosítani azt, hogy a szállítási cím egy 17 m hosszú, 40 tonna össztömegű járműszerelvénnyel, illetve az áru rendeltetésszerű szállítására alkalmas járművel az időjárási viszonyoktól függetlenül biztonságosan megközelíthető legyen, beleértve a lerakodás feltételeit is.

14. Irányadó jog

Jogvita esetén a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

15. Egyéb rendelkezések

A tájékoztató anyagokban, katalógusokban, marketing kiadványokban, stb. szereplő termékfotók csak tájékoztató jellegűek. Gyártó fenntartja a jogot, hogy a Vevő részére kihelyezett mintatermékeket egyoldalúan megváltoztassa.

A termékek teljesítménynyilatkozata és alkalmazástechnikai útmutatója a Gyártó honlapján megtalálható. A Vevő, a termékek továbbértékesítése során köteles a megfelelő alkalmazástechnikára felhívni a vele szerződő vevők, fogyasztók, végfelhasználók figyelmét.

Vevő köteles a termékekre vonatkozó, Gyártó honlapján közzétett tárolási, felhasználási, karbantartási, lerakási, alkalmazástechnikai útmutatók előírásait betartani.

A jelen ÁSZF csak írásban módosítható. A Gyártó köteles a módosításról írásban tájékoztatni a Vevőket. Írásbeli tájékoztatásnak minősül az elektronikus levél útján való tájékoztatás, illetve a Gyártó honlapján való közzététel is.